วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปุ๋ยตราม้าบิน


สวัสดีชาวโลก กับปุ๋ยตราม้าบิน

ปุ๋ย 21-0-0 พาริช

ปุ๋ย 21-0-0 พาริช ตรา ไม้ตะวัน (เม็ดใหญ่)   ราคาตั๋ว  9,600 บาท
(กระสอบใส มองเห็นคุณภาพเมล็ดปุ๋ย)


วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ปุ๋ยตราม้าบิน 16-16-8

ราคาขายตั๋วปุ๋ยตราม้าบินสูตร 16-16-8
***** บาท

ปุ๋ยตราม้าบิน 15-15-15 รัสเซีย

ราคาขายตั๋วปุ๋ยตราม้าบินสูตร 15-15-15
***** บาท

ปุ๋ยตราม้าบิน 16-12-8ราคาขายตั๋วปุ๋ยตราม้าบินสูตร 16-12-8
***** บาท

ปุ๋ยตราม้าบิน 46-0-0

ราคาขายตั๋วปุ๋ยตราม้าบินสูตร 46-0-0
***** บาท

ปุ๋ยตราม้าบิน16-20-0 เกาหลี

ราคาขายตั๋วปุ๋ยตราม้าบินสูตร 16-20-0
***** บาท